Vrátenie tovaru

Kategórie
 
 
 
 
 

Vrátenie tovaru

Vrátenie zakúpeného tovaru (Odstúpenie od kúpnej zmluvy)

Formulár pre vrátenie tovaru (na stiahnutie)

Tovar nám môžete vrátiť v originálnom obale až do 14 dní od doručenia.

Tovar, ktorý si prajete vrátiť, nám zašlite spolu s originálnym daňovým dokladom (faktúrou) a vyplneným formulárom o vrátení tovaru na adresu:

Ing. Peter Šuhajda - ASCONA
Boženy Nemcovej 12
052 01 Spišská Nová Ves

Peňažné prostriedky Vám zašleme do 14 dní od obdržania zásielky u nás.

 

Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.2.

Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a to v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) alebo alebo zaslaním e-mailu o odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu objednávky, presnou špecifikáciou tovaru, a najmä číslom účtu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane originálneho obalu, dokumentácie, návodu, príslušenstva, a pod.). Kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe a s formulárom pre vrátenie tovaru späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

9.3.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

9.4.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch 9.2. a 9.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.5.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

9.6.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné použiť formulár, ktorý nájdete vyššie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia